Košík  

Žádné produkty

0,00 Kč Doručení
0,00 Kč Celkem

Košík K pokladně

Kategorie

Výrobci

Nové zboží

No new products at this time

Vyhledávání

Reklamační řád


Záruka se vztahuje na vady zboží, které bylo zakoupeno u internetového obchodu www.moderni-domacnost.cz. Standardní záruka na zboží je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.


Prodávající ručí za jakost a úplnost dodávky. Po obdržení zásilky zboží zkontrolujte! Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče. Pokud zjistíte závadu na zboží, či rozdíl mezi fakturou a dodaným zbožím, oznamte tuto skutečnost neprodleně písemně na naši e-mailovou adresu nebo také telefonicky. Podepsáním přepravního listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno.
Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré dodané zboží je pojištěno. V případě, že Vám bylo zboží doručeno prostřednictvím České pošty, oznamte závadu přepravci nejpozději do 24 hod. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, nelze dle platného reklamačního řádu České pošty reklamaci uznat.
Pokud je zboží poškozené kupující je povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě a to do 24 hod. od doručení zboží a o případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.
Oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možno při odborné prohlídce zjistit. V případě výskytu vad, které představují podstatné porušení kupní smlouvy prodávajícím může kupující uplatnit nárok na výměnu zboží, a to do 3 dnů od dodání zboží.

Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.moderni-domacnost.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem.
Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na e-mailové adrese: obchod@moderni-domacnost.cz. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.
Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit. Pokud ovšem zákazník není informován jinak, veškeré zboží je nutné posílat na adresu:

Moderní-Domácnost.cz
Petra Zárubová
Topolová 743
Jesenice 25242

Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad - fakturu. Umožňuje-li to povaha věci, slouží faktura jako záruční list.
V případě že je zboží potřeba zaslat zpět prodávajícímu, je zákazník povinen zboží zabalit nejlépe do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklady zajistit obal nový, vyhovující nárokům bezpečné přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána. Doporučujeme veškeré zboží které vracíte posílat jako křehký balík pro zajištění maximální bezpečnosti při dopravě.
Prodávající má právo potvrdit záruční list pouze v případě, že jsou splněny všechny ostatní podmínky určené výrobcem (například odborná instalace). Právo na záruku zaniká, pokud kupující takové podmínky nesplnil.


V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny zboží. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.)
V případě řešení reklamace vrácením zaplacené kupní ceny zboží, částka je vrácena výhradně přes bankovní převod na účet, který si zákazník zvolí (emailová či telefonická komunikace).
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

Tento Reklamační řád je platný od 1. 1. 2014 do odvolání.


Vyhledávání

Navštivte nás na Google+